Radiozenders boycotten Bilal Wahib om omstreden livestream

Wahib