Gebruiksvoorwaarden

De volgende gebruiksvoorwaarden gelden voor de mobiele app van het programma ‘Hart van Nederland’ (hierna te noemen: “App”) die door SBS Broadcasting B.V. en SBS Productions B.V. (hierna gezamenlijk te noemen: “SBS”) beheerd wordt.

Aansprakelijkheid SBS
Op de App is een disclaimer van toepassing. SBS spant zich in om de informatie die zij aanbiedt op de App zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft ter zake geen garanties. SBS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan uit het bezoeken van de App, uit de onbereikbaarheid van de App, uit de toelevering van via de App gevraagde diensten, uit bijdragen die door derden op de App zijn geplaatst of uit het afgaan op informatie die op de App wordt verstrekt. SBS is niet aansprakelijk voor verwijzingen naar sites van derden en informatie die op deze sites te vinden is.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle eigendomsrechten (inclusief de intellectuele eigendomsrechten) op al het materiaal inclusief maar niet beperkt tot alle teksten, foto’s, beelden, geluiden, formats, merken en programmatuur van de App zijn voorbehouden aan SBS en/of haar licentiegevers. De inhoud van de App is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel, gebruik. Voor elk ander gebruik is vooraf schriftelijke toestemming van SBS vereist.

Bijdrage Gebruikers
Binnen de App is het mogelijk voor gebruikers van de App (hierna te noemen: “Gebruikers”) om een bijdrage binnen de App te leveren door middel van het plaatsen van beeldmateriaal (hierna te noemen: “Bijdragen”). Ten aanzien van de Bijdragen geldt het volgende.

Gebruikers leveren hun Bijdragen op eigen titel en verantwoordelijkheid. De redactie van de App bekijkt de Bijdragen niet vooraf – tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven- en aanvaardt ter zake geen aansprakelijkheid. De Bijdragen geven niet de mening of het beleid van SBS weer.

Gebruikers garanderen dat ze geen Bijdragen binnen de App zullen plaatsen die op enige wijze in strijd is met datgene wat volgens de algemene normen en waarden in het maatschappelijk verkeer geldt, zoals bijvoorbeeld beledigende, kwetsende, lasterlijke, racistische en/of politiek incorrecte materialen.

SBS behoudt zich te allen tijde het recht voor om Bijdragen, om welke reden dan ook, binnen de App onmiddellijk te verwijderen.

Gebruikers garanderen dat zij over alle (intellectuele eigendoms-) rechten van de Bijdragen beschikken, dan wel dat zij ter zake het gebruik van de materialen in de Bijdragen een licentie hebben verkregen en vrijwaren SBS ter zake voor mogelijke aanspraken van derden.

Gebruikers dragen alle intellectuele eigendomsrechten op de Bijdragen over aan SBS door middel van de plaatsing van de Bijdragen binnen de App. Indien overdracht op deze wijze niet mogelijk is zullen Gebruikers medewerking verlenen aan de overdracht van de intellectuele eigendomsrechten op de Bijdragen aan SBS.

Gebruikers stemmen door plaatsing van de Bijdragen binnen de App ermee in dat SBS gerechtigd is de Bijdragen onbeperkt en ongeacht welke wijze van exploitatie in iedere vorm van media, te exploiteren zonder gehouden te zijn hiervoor een vergoeding te verstrekken aan Gebruikers.

SBS behoudt zich het recht voor om ingezonden Bijdragen te weigeren of aan te passen.

De Gebruikers zullen de App niet gebruiken voor het verzenden van spam, grote gegevensbestanden of virussen waardoor het functioneren van de App bedreigd wordt.

De Gebruikers zullen geen commerciële uitingen binnen de App plaatsen.

Samenwerking met derde partijen
SBS werkt voor een aantal aanbiedingen op haar App samen met derde partijen. Indien diensten of producten worden geleverd en uitgevoerd door derde partijen verwijst SBS voor de voorwaarden waaronder deze diensten of producten worden geleverd nadrukkelijk naar de voorwaarden van deze partij.

Persoonsgegevens
SBS verwerkt persoonsgegevens bijvoorbeeld ter uitvoering van een overeenkomst of ten behoeve van deelname aan een programma, spel, wedstrijd of het uitvoeren van een (al dan niet betaalde) registratie, abonnementsvorm of transactie van of met SBS. Het gebruik en de bescherming van persoonsgegevens is belangrijk voor SBS, zij hanteert hierbij de strikte Europese richtlijnen die in Nederland gelden voor de verwerking van persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens is aangemeld bij de College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag. Zie ook het privacyverklaring van SBS.

Cookies
SBS zal de App en de diensten die zij via de App aanbiedt, aanbieden en de gegevens van de Gebruikers verwerken in overeenstemming met het Privacy- & Cookiebeleid van SBS. Het Privacy- en Cookiebeleid is integraal van toepassing op, en maakt onderdeel uit van deze Gebruiksvoorwaarden. De Gebruiker verklaart kennis te hebben genomen van dit Privacy- en Cookiebeleid en daarmee akkoord te gaan.

Rechtskeuze
Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde door SBS aangepast worden. Wij adviseren daarom de gebruiksvoorwaarden regelmatig te bekijken.